Έλεγχος θέρμανσης με συστήματα siemens

Έλεγχος θέρμανσης με συστήματα siemens Οι εκλεκτές Θέρμανσης με συστήματα Siemens, είναι ένας από τους κορυφαίους παγκοσμίως προμηθευτές των προϊόντων για τον ασφαλή και αποτελεσματικό έλεγχο των συστημάτων θέρμανσης σε οικιακές αλλά και εμπορικές εγκαταστάσεις. Η φήμη μας δεν υστερεί σε κανέναν, στόχος μας είναι να διατηρηθεί αυτή η φήμη μέσω της δέσμευσης μας για την ποιότητα των προϊόντων, που υποστηρίζεται από…

Αρχή αυτοματισμού κτιρίων

Αρχή αυτοματισμού κτιρίων Ο αυτοματισμός του σπιτιού, δουλειές του σπιτιού ή της δραστηριότητας των νοικοκυριών. Αρχή αυτοματισμού μπορεί να περιλαμβάνει τον κεντρικό έλεγχο του φωτισμού, HVAC (θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός), τις συσκευές, κλειδαριές ασφαλείας  και της πόρτες και τα άλλα συστήματα, για να παρέχουν βελτιωμένη άνεση, την άνεση, την ενεργειακή απόδοση και ασφάλεια.Ο Οικιακός αυτοματισμός για τους…

Φύλλο Ελέγχου καύσης

Φύλλο Ελέγχου καύσης Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθµιση (συµπεριλαµβανοµένης και της ρύθµισης για τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία για πρώτη φορά), ο συντηρητής υποχρεούται να συµπληρώνει µε επιµέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο Ελέγχου καύσης συντήρησης και να το παραδίδει (το πρωτότυπο) στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Ο συντηρητής υποχρεούται στο…

Έλεγχος λέβητα 400 KW

Έλεγχος λέβητα 400 KW Για τις εγκαταστάσεις, µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη ή ίση των 400 kW επιβάλλεται ο έλεγχος και η διενέργεια µέτρησης καυσαερίων, τουλάχιστον µία φορά το µήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο µετρήσεων καυσαερίων, θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.…

Συντήρηση ρύθμιση εγκαταστάσεων καύσης

Συντήρηση Ρύθμιση Εγκαταστάσεων Καύσης Η συντήρηση  ρύθµιση  εγκατάστασεων καύσης του συστήµατος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου, ανεξαρτήτως ισχύος και χρησιµοποιούµενου καυσίµου, γίνεται από τους εγκαταστάτες εγκαταστάσεων καύσης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ουδείς άλλος επιτρέπεται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης – ρύθµισης, µε συνυπευθυνότητα του υπευθύνου της εγκατάστασης. Για τις εγκαταστάσεις, η συντήρηση – ρύθµιση γίνεται…

Πιστοποίηση λέβητα

Πιστοποίηση λέβητα Σε νέες και υφιστάµενες εγκαταστάσεις θέρµανσης εκτός των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν καύσιµα στερεής βιοµάζας  στις οποίες είναι αναγκαία η αντικατάσταση είτε του καυστήρα είτε του λέβητα, επιβάλλεται πιστοποίηση λέβητα (µε συνυπευθυνότητα του υπεύθυνου της εγκατάστασης και του συντηρητή) να υπάρχει η σήµανση CE σε καυστήρα και λέβητα που αντικαθίσταται ή τοποθετείται σε νέα…

Τρόποι λειτουργίας λέβητα

Τρόποι λειτουργίας λέβητα Οι λέβητες των ως άνω εγκαταστάσεων πρέπει να λειτουργούν στην ωφέλιµη ονοµαστική τους ισχύ ή στο πεδίο της µέγιστης και ελάχιστης ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος τους εφόσον καθορίζεται πεδίο λειτουργίας από τον κατασκευαστή. Σε νέες και υφιστάµενες εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1, στις οποίες είναι αναγκαία η αντικατάσταση του καυστήρα και ταυτόχρονα έχουν…

Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων

Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων Βαθμονόμηση Ηλεκτρονικού Αναλυτή Καυσαερίων Η αξιοπιστία µέτρησης των ηλεκτρονικών αναλυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται ανά έτος είτε από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή, είτε από αρµόδια εργαστήρια διακρίβωσης. Ο ετήσιος έλεγχος θα αποδεικνύεται από τιµολόγιο ή βεβαίωση της αντιπροσωπείας ή του εργαστηρίου. Η βαθµονόµηση του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να γίνεται…

Λειτουργικές απαιτήσεις όρια καύσης

Λειτουργικές απαιτήσεις  όρια καύσης Στις εγκαταστάσεις θέρµανσης, οι οποίες χρησιµοποιούν τα  επιτρεπόµενα καύσιµα πλην των καυσίµων στερεής βιοµάζας, οι απώλειες θερµότητας µε τα καυσαέρια 15%, η κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε µονοξείδιο του άνθρακα 90ppm (CO), οξείδια του αζώτου 125 ppm gas και 150 ppm oil (NOx), Η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του δείκτη αιθάλης 0…

Γενικοί ορισμοί

Γενικοί ορισμοί Εγκατάσταση Κεντρικής Θέρµανσης: το σύνολο των συσκευών, κατασκευών, διατάξεων, µηχανισµών κλπ που παραλαµβάνει θερµική ενέργεια από µια πηγή (εστία παραγωγής της θερµότητας) µέσω ενός φορέα µεταφοράς θερµότητας (θερµαντικού µέσου) και την κατανέµει σε διάφορους χώρους προκειµένου να καλύψει απώλειες θερµότητας προς το περιβάλλον και να διατηρήσει τη θερµοκρασία αυτών των χώρων σε επιθυµητά…