Περιοδικός έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης αερίου

Περιοδικός έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης αερίου Ο περιοδικός έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης αερίου γίνεται με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς  λειτουργίας των συσκευών αερίου (ΦΕΚ 2654 Β/9‐11‐2011), η Solutionstherm υπενθυμίζει στους  καταναλωτές φυσικού αερίου ότι οι εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου θα πρέπει  να ελέγχονται από αδειούχο εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης σύμφωνα με το άρθρο 6 του  προαναφερόμενου ΦΕΚ (ενδεικτικά από πιστοποιημένους εγκαταστάτες, συντηρητές  καυστήρων αερίων καυσίμων, τεχνικούς αερίων καυσίμων,): α)  εντός τριών μηνών από την ενεργοποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων από την  ΕΠΑ Αττικής. Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης/συντήρησης, ο εγκαταστάτης εγκαταστάσεων καύσης συντάσσει το  σχετικό Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης (Φύλλο καύσης)  των συσκευών, το οποίο πρέπει  να αποσταλεί στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής. Το συγκεκριμένο Φύλλο Συντήρησης  και Ρύθμισης είναι απαραίτητο για τη χορήγηση  Άδειας Χρήσης της Εσωτερικής  Εγκατάστασης, η οποία εκδίδεται από την ΕΠΑ Αττικής όπως προβλέπεται στον Τεχνικό  Κανονισμό εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως 500mbar (ΦΕΚ 976 Β /28‐3‐2012). β) ετησίως για την ορθή και ασφαλή λειτουργία τους (ή στο χρονικό διάστημα που  ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 «Συντήρηση‐Ρύθμιση Εγκαταστάσεων» του ΦΕΚ 2654 Β). Στη συνέχεια εκδίδεται εκ νέου το Φύλλο Συντήρησης και Ρύθμισης, σύμφωνα με την  ανωτέρω διαδικασία, για την τήρησή του στο αρχείο του καταναλωτή (αρχείο εγκατάστασης  αερίου του καταναλωτή σύμφωνα με το ΦΕΚ 976 Β /28‐3‐2012 παρ. 3.1.4.3.). γ) κάθε 4 χρόνια για τη στεγανότητα τους (σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5 των  Γενικών Όρων Συναλλαγών της σύμβασης παροχής Φ.Α. και σύμφωνα με το ΦΕΚ 976 Β). Κατόπιν του απαιτούμενου ελέγχου εκδίδεται  το Πιστοποιητικό Επανελέγχου Στεγανότητας …