ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ευρωπαϊκή οδηγία 1999 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου έχοντας υπόψη: Τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής…

Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης

Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης Ποιες είναι οι νέες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων Τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων είναι η πλέον αποτυχημένη υποχρεωτική ελεγκτική διαδικασία που προσπάθησε ποτέ η ΕΕ να εισάγει στην Ευρώπη, τονίζει η Ομοσπονδία. Ποιες είναι οι νέες υποχρεώσεις των ιδιοκτητών ακινήτων. Σε σχέση με τις κυριότερες από τις νέες υποχρεώσεις που…

Πιστοποίηση από την Robert Bosch

Πιστοποίηση από την Robert Bosch H πιστοποίηση από την Robert Bosch Α.Ε. ‘Έχοντας ως αρχή τη συνεχή επιμόρφωση και τεχνική υποστήριξη, πιστοποίησε τους εγκαταστάτες εγκατάστασεων καύσης και πρόσφερε τεχνικό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θεωρητική – πρακτική εργαστηριακή εφαρμογή στους επίτοιχους λέβητες αερίου BUDERUS LOGAMAX PLUS GB012-25K διάρκειας 8 ωρών που συντονίστηκε από την “ΕΣΤΙΑ” Σωματείο Αδειούχων εγκαταστατών καύσης…

Πιστοποίηση στους καυστήρες BALTUR

Πιστοποίηση στους καυστήρες BALTUR Η ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ ΑΕ, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων του οίκου BALTUR SpA ολοκλήρωσε με επιτυχία το εκπαιδευτικό τεχνικό σεμινάριο από 28/07/2008 έως 01/08/2008 για καυστήρες αερίου στο Cento Italy  που παρακολούθησαν  τεχνικοί από όλη την Ελλάδα στην πιστοποίηση στους καυστήρες BALTUR . Οι καυστήρες φυσικού αερίου του οίκου BALTUR SpA, ενσωματώνουν συνεχώς νέες…

Φύλλο Ελέγχου καύσης

Φύλλο Ελέγχου καύσης Μετά από κάθε συντήρηση, επισκευή ή ρύθµιση (συµπεριλαµβανοµένης και της ρύθµισης για τη θέση της εγκατάστασης σε λειτουργία για πρώτη φορά), ο συντηρητής υποχρεούται να συµπληρώνει µε επιµέλεια, ακρίβεια και πληρότητα και να υπογράφει το φύλλο Ελέγχου καύσης συντήρησης και να το παραδίδει (το πρωτότυπο) στον υπεύθυνο της εγκατάστασης. Ο συντηρητής υποχρεούται στο…

Έλεγχος λέβητα 400 KW

Έλεγχος λέβητα 400 KW Για τις εγκαταστάσεις, µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ µεγαλύτερη ή ίση των 400 kW επιβάλλεται ο έλεγχος και η διενέργεια µέτρησης καυσαερίων, τουλάχιστον µία φορά το µήνα και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο µετρήσεων καυσαερίων, θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ΥΠΕΚΑ ή τις κατά τόπους αρµόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.…

Συντήρηση ρύθμιση εγκαταστάσεων καύσης

Συντήρηση Ρύθμιση Εγκαταστάσεων Καύσης Η συντήρηση  ρύθµιση  εγκατάστασεων καύσης του συστήµατος καυστήρα – λέβητα – καπνοδόχου, ανεξαρτήτως ισχύος και χρησιµοποιούµενου καυσίµου, γίνεται από τους εγκαταστάτες εγκαταστάσεων καύσης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ουδείς άλλος επιτρέπεται να εκτελεί τις εργασίες συντήρησης – ρύθµισης, µε συνυπευθυνότητα του υπευθύνου της εγκατάστασης. Για τις εγκαταστάσεις, η συντήρηση – ρύθµιση γίνεται…

Πιστοποίηση λέβητα

Πιστοποίηση λέβητα Σε νέες και υφιστάµενες εγκαταστάσεις θέρµανσης εκτός των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν καύσιµα στερεής βιοµάζας  στις οποίες είναι αναγκαία η αντικατάσταση είτε του καυστήρα είτε του λέβητα, επιβάλλεται πιστοποίηση λέβητα (µε συνυπευθυνότητα του υπεύθυνου της εγκατάστασης και του συντηρητή) να υπάρχει η σήµανση CE σε καυστήρα και λέβητα που αντικαθίσταται ή τοποθετείται σε νέα…

Τρόποι λειτουργίας λέβητα

Τρόποι λειτουργίας λέβητα Οι λέβητες των ως άνω εγκαταστάσεων πρέπει να λειτουργούν στην ωφέλιµη ονοµαστική τους ισχύ ή στο πεδίο της µέγιστης και ελάχιστης ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος τους εφόσον καθορίζεται πεδίο λειτουργίας από τον κατασκευαστή. Σε νέες και υφιστάµενες εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1, στις οποίες είναι αναγκαία η αντικατάσταση του καυστήρα και ταυτόχρονα έχουν…

Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων

Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων Βαθμονόμηση Ηλεκτρονικού Αναλυτή Καυσαερίων Η αξιοπιστία µέτρησης των ηλεκτρονικών αναλυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται ανά έτος είτε από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή, είτε από αρµόδια εργαστήρια διακρίβωσης. Ο ετήσιος έλεγχος θα αποδεικνύεται από τιµολόγιο ή βεβαίωση της αντιπροσωπείας ή του εργαστηρίου. Η βαθµονόµηση του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να γίνεται…