Πιστοποίηση λέβητα

Πιστοποίηση λέβητα Σε νέες και υφιστάµενες εγκαταστάσεις θέρµανσης εκτός των εγκαταστάσεων που χρησιµοποιούν καύσιµα στερεής βιοµάζας  στις οποίες είναι αναγκαία η αντικατάσταση είτε του καυστήρα είτε του λέβητα, επιβάλλεται πιστοποίηση λέβητα (µε συνυπευθυνότητα του υπεύθυνου της εγκατάστασης και του συντηρητή) να υπάρχει η σήµανση CE σε καυστήρα και λέβητα που αντικαθίσταται ή τοποθετείται σε νέα…

Τρόποι λειτουργίας λέβητα

Τρόποι λειτουργίας λέβητα Οι λέβητες των ως άνω εγκαταστάσεων πρέπει να λειτουργούν στην ωφέλιµη ονοµαστική τους ισχύ ή στο πεδίο της µέγιστης και ελάχιστης ωφέλιµης ονοµαστικής ισχύος τους εφόσον καθορίζεται πεδίο λειτουργίας από τον κατασκευαστή. Σε νέες και υφιστάµενες εγκαταστάσεις θέρµανσης του άρθρου 1, στις οποίες είναι αναγκαία η αντικατάσταση του καυστήρα και ταυτόχρονα έχουν…

Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων

Ηλεκτρονικός αναλυτής καυσαερίων Βαθμονόμηση Ηλεκτρονικού Αναλυτή Καυσαερίων Η αξιοπιστία µέτρησης των ηλεκτρονικών αναλυτών θα πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχεται ανά έτος είτε από την αντιπροσωπεία πώλησης του αναλυτή, είτε από αρµόδια εργαστήρια διακρίβωσης. Ο ετήσιος έλεγχος θα αποδεικνύεται από τιµολόγιο ή βεβαίωση της αντιπροσωπείας ή του εργαστηρίου. Η βαθµονόµηση του ηλεκτρονικού αναλυτή θα πρέπει να γίνεται…

Λειτουργικές απαιτήσεις όρια καύσης

Λειτουργικές απαιτήσεις  όρια καύσης Στις εγκαταστάσεις θέρµανσης, οι οποίες χρησιµοποιούν τα  επιτρεπόµενα καύσιµα πλην των καυσίµων στερεής βιοµάζας, οι απώλειες θερµότητας µε τα καυσαέρια 15%, η κατ’ όγκο περιεκτικότητα των καυσαερίων σε µονοξείδιο του άνθρακα 90ppm (CO), οξείδια του αζώτου 125 ppm gas και 150 ppm oil (NOx), Η µέγιστη επιτρεπόµενη τιµή του δείκτη αιθάλης 0…

Γενικοί ορισμοί

Γενικοί ορισμοί Εγκατάσταση Κεντρικής Θέρµανσης: το σύνολο των συσκευών, κατασκευών, διατάξεων, µηχανισµών κλπ που παραλαµβάνει θερµική ενέργεια από µια πηγή (εστία παραγωγής της θερµότητας) µέσω ενός φορέα µεταφοράς θερµότητας (θερµαντικού µέσου) και την κατανέµει σε διάφορους χώρους προκειµένου να καλύψει απώλειες θερµότητας προς το περιβάλλον και να διατηρήσει τη θερµοκρασία αυτών των χώρων σε επιθυµητά…

Επιτρεπόμενα καύσιμα

1. Για τις εγκαταστάσεις του άρθρου 1 τα µόνα επιτρεπόµενα καύσιµα είναι το πετρέλαιο θέρµανσης ή κίνησης, όπως κατά περίπτωση ορίζεται στην ισχύουσα νοµοθεσία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά προδιαγραφές, τα αέρια καύσιµα των εκάστοτε νόµιµων τύπων προδιαγραφών, καθώς και τα καύσιµα στερεής βιοµάζας (pellets, πυρηνόξυλο, woodchips και άλλα) όπως ορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ…

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης

Εκτέλεση εργασιών συντήρησης Επιβάλλεται η εκτέλεση εργασιών συντήρησης – ρύθµισης και τίθενται όροι σωστής λειτουργίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5, στις ακόλουθες κατηγορίες εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης, θέρµανσης νερού ή παραγωγής ατµού, εξαιρουµένων των τοπικών θερµάνσεων: α) Εγκαταστάσεις κεντρικής θέρµανσης κτιρίων που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, γραφεία, καταστήµατα, ξενοδοχεία, νοσοκοµεία και πάσης φύσεως…

Ειδικό έντυπο πληροφοριών

Ειδικό έντυπο πληροφοριών Το ειδικό έντυπο πληροφοριών περιέχει τα εξής: (α) Τα στοιχεία του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ή του αρχιτεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης, ή του έχοντος προς τούτο το δικαίωμα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ), τον αριθμό και την περιγραφή της επαγγελματικής του άδειας ή της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και την εκδούσα αρχή. (β) Τον τιμοκατάλογο παροχής…

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών   Η υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης καύσης καυσίμων συντάσσεται από τον εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ή τον έχοντα προς τούτο το δικαίωμα. Στη δήλωση αυτή αναγράφονται τα εξής: (α) Τα στοιχεία του εγκαταστάτη εγκαταστάσεων καύσης ή του έχοντος προ τούτο το δικαίωμα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ), ο αριθμός και…

Πιστοποίηση εργασίας

Πιστοποίηση εργασίας Ένας από τους πιο κοινούς τύπους πιστοποίησης στη σύγχρονη κοινωνία είναι επαγγελματική πιστοποίηση, όπου ένα άτομο έχει πιστοποιηθεί ότι είναι σε θέση να ολοκληρώσει αρμοδίως μια εργασία ή εργασίες, συνήθως με το πέρασμα μιας εξέτασης ή / και την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών. Ορισμένες επαγγελματικές πιστοποιήσεις απαιτούν, επίσης, ότι μπορεί κάποιος να αποκτήσει…